SP-nepratelska-cinnost-1.jpg
v Přerově dne 14. 9.1989
TAJNÉ
výtisk č. : 4
počet listů : 5

Zpráva o nepřátelské činnosti aktivních jednotlivců a sku-
pin z řad antisocialistických sil v okrese, zkušenosti a
účinnost preventivních a rozkladných opatření prováděných
silami SNB cestou stranických, státních, hospodářských
a jiných orgánů a organizaci.

Obsah : Situace
Navrhovaná opatření
Předkládá :
zástupce náčelníka OS SNB
pro StB Přerov
pplk. PhDr. BLAHETA Zdeněk

— 2 —
Realizaci procesu přestavby hospodářského mechanismu, je-
hož program byt navržen prosincovým zasedáním ÚV KSČ v roce
1987, dochází k uvolňování vnitropolitických vztahů a rozvoji
demokratizačního procesu uvnitř společnosti. Tento pozitivní
proces je však od samého počátku intenzivně narušován nepřátel-
ským působením vnějšího i vnitrního protivníka. Pod vlivem udá-
losti v SSSR, PLR a MLR dochází k aktivizaci opozičních sil, kte-
ré jsou reprezentovány zejména CH-77, VONS, HOS, NMS, SPUSA,
ČESKÉ DĚTI, ISO a další tzv. nezávislými občanskými iniciativami,
včetně náboženských extrémistů působících v nelegálních církev-
ních strukturách.

Rozpracováním báze antisocialistických sil jsou soustavně
registrovány požadavky signaluzující zvýšenou aktivizaci v nepřá-
telské činnosti vůči našemu soc. státnímu zřízení a vedoucí
úlohy KSČ. Největší aktivitu v nepřátelské činnosti vyvíjí čle-
nové a přívrženci CH-77, kteří se seskupuji kolem signatáře a mluv-
čího CH-77 Ing. Tomáše HRADÍLKA z Lipníka n/B. Jmenovaný kolem
sebe soustředil okolo 50 signatářů a přívrženců CH-77 se kterými
organizoval účast na různých nepovolených demonstracích a v ne-
poslední řadě organizoval podpisovou akci na podporu nepřátelské
výzvy "Několik vět".

Ing. Tomáš HRADÍLEK se prezentuje jako vůdčí osobnost opozič-
ních sil v celém Sm kraji, tyto se snaží koordinovat a sjednoco-
vat a zaměřuje se na formováni co nejširší palety různých nepřá-
telských uskupení. V rámci okresu Přerov byl iniciátorem vzniku
SPUSA a HOSu.

Protistátně zaměřená skupina SPUSA byla vytvořena na základě
požadavků CH-77, vybudovat legální kontakt na ZÚ USA, případně
další západní kapitál. státy. V současné době v rámci okresu pů-
sobí v této nelegální skupině cca 40 osob, které jsou zároveň
členy různých nezávislých iniciativ. Ing. HRADÍLEK vystupuje jako
člen přípravného výboru a přední aktivista tohoto uskupení, je-
ho zájmem je tuto organizaci rozšířit a stmelit a po vyloučeni
kriminálních a deklasovaných živlů, tuto pozvednout na takovou

- 3 -
úroveň, aby mohla vést dialog se státními a stranickými orgány.
Uskupení HOSu představuje v současné době nejaktivnější
složku všech opozičních sil a svým programovým prohlášením se
hlásí k likvidaci komunistů a destrukci samotných základů so-
cialistického zřízení. V Sm kraji je zákládajícím členem opět
Ing. Tomáš HRADÍLEK, který je členem Koordinačního výboru, kde
nekompromisně prosazuje programové prohlášení. V okrese působí
kolem 30-ti členů HOSu, kteří jsou převážně signatáři nebo příz-
nivci CH-77.

Mimo Ing. HRADÍLKA se na okrese Přerov prosazuji do čela
opozičního hnuti i další osoby. Jedná se zejména o Vladimíra
HUČÍNA 3x soudně trestaného za protistátní činnost, který vystu-
puje jako příznivec CH-77, ale zejména se snaží vystupovat v HOSu/
který nejlépe odpovídá jeho mentalitě.

Charta se pro své záměry snaží využívat masy věřících občanů,
které podněcuje proti státní správě. Za tímto záměrem navázal
Ing. HRADÍLEK kontakt s člením představitelem nelegálních církev-
ních struktur a náboženským aktivistou Františkem ADAMÍKEM z Pře-
rova.

Na základě dosavadních poznatků lze konstatovat, že Ing. HRA-
DÍLKOVI se z části daří realizovat záměr získat na podporu CH-77
jednotlivě působící nepřátelské uskupeni v rámci okresu Přerov,
což lze dokladovat úzkou spolupráci HRADÍLKA, ADAMÍKA a HUČÍNA.

Všichni jmenovaní byli za svou protistátní činnost soudně
trestáni, nadále setrvávají na svých negativních pozicích a v té-
to činnosti i nadále hodlají aktivně pokračovat. Ve své činnosti
jdou však na hranu zákonných norem, postih je mnohdy dle platných
právních norem nerealizovatelný.

Nepřátelské působení antisocialistických sil je pod stálou
operativní kontro.lou, daří se však získávat poznatky o jejich
záměrech a tyto přijetím vhodných opatřeni eliminovat.

- 4 -
Jako nejúčinnější opatření k eliminaci protispolečenských
a protistátně orientovaných činností nepřátelských sil, bylo
prováděni preventivně výchovných opatření. Tato profylaktická
opatření byla prováděna zejména v období zvýšené aktivizace
nepřátelských sil v měsíci lednu a únoru 1989 v Praze. Dále
na základě získaných poznatků o přípravách opozičních sil na
zneužití prvomájových oslav a zejména v období připrav na hro-
madná protispolečenská vystoupeni v období 21. srpna 1989. Vů-


či hlavním organizátorům bylo uplatněno ustanovení § 23 zák.
č. 40/74 Sb. a s dalšími aktivisty byly provedeny profylaktické
pohovory s kladným výsledkem. Tato opatření splnila stanovené
cíle nepřipustit narušení veřejného klidu a pořádku.

V součinnosti s OV KSČ a Okresní prokuraturou byla v zárod-
ku podchycena podpisová akce organizovaná zahraničními IOC na pod-
poru nepřátelské výzvy "Několik vět".

Mimo uvedené profylaktické pohovory jsou již delší dobu
využívány některé formy netradiční preventivní činnosti a to
odebíráni vzorků písma všem vytěžovaným, předvedeným, vyslýcha-
ným a realizovaným osobám. Tato forma netradiční prevence se klad-
ně odrazila ve snížení závadových nápisů v rámci celého okresu
Pře rov.

V posledni době se zlepšila součinnost při prováděných
preventivních opatřeních cestou státních a hospodářských orgá-
nů a organizaci. Jako přiklad lze uvést s.p. MEOPTA a Sm. dře-
vařské závody Lipník n/B., neboť v těchto podnicích se snaží
podchycovat osoby se sklonem k pácháni protistátní a protispol.
činnosti a jsou nápomocny při eliminaci jejich nepřátelských
záměrů.

V rámci opatření, která jsou prováděna u příležitosti
významných výročí a státních svátků, byly rozpracovány plány
zájmových míst, kde v minulosti docházelo k výskytům závadových
a protistátních nápisů. Tyto prostory jsou pod pravidelnou kontro-
lou oper. prác. OS SNB.

- 5 -
Celkově lze hodnotit účinnost preventivních a rozkladných
opatření prováděných silami SNB jako dobrou, neboť tato opatření
měla vesměs kladný účinek a daří se včas podchycovat a eliminovat

nepřátelskou činnost antisocialistických sil.
.
Opatření:
- nadále zkvalitňovat operativní kontrolu u všech antisocialistic-
kých sil v okrese Přerov prostředky O-StB tak, aby byly včas pod-
chyceny snahy jednotlivou a skupin o podvratnou činnost vůči

našemu soc. zřízení a KSČ
- v rámci aktivizace opozičních sil v probíhajícím procesu přestav-
by a demokratizace společnosti zkvalitnit součinnost s jednotli-
vými útvary VB v rámci OS SNB, dále pak CZV KSČ na podnicích

s cílem včasného předáváni poznatků k činnosti nepřátelsky za-
měřených osob

- za využiti všech dostupných operativních prostředků a sil
včas podchytit nepřátelské snahy signatářů a stoupenců CH-77
a jiných nezávislých iniciativ působících na okrese Přerov

s cílem tyto včasným a vhodným opatřením eliminoval, v případě
zjištěni závažnějších poznatků tyto dokumentovat a předávat
k realizaci odb. vyšetřováni S-StB, připadne odd. vyšetřováni
VB OS SNB Přerov.

- nadále prohlubovat součinnost při prováděných preventivních
opatřeních se stranickými, státními, hospodářskými orgány a
organizacemi vůči nepřátelské činnosti opozičních sil v rámci
teritoria okr. Přerov.

Termín: úkol stálý zodpovídá: 0-StB Přerov
Vyhotoveno v 8 výtiscích o 5 listech :
- výt.č.1 - náčelník OS SNB
2 - Z N OS SNB pro StB
3 - Z N OS SNB pro VB
4 - Z N OS SNB pro PVP
5 - N O V VB
6 - předseda CUV KSČ
7 - 000 OS SNS
8 - 000 KS SNB
Aktualizováno: 20.7.2003 Verze: 1 Domů: http://www.hucin.com/ Reakce: stopcommunists@yahoo.com