Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2003


Normalizace IPS FSV UK

Bohumil Doležal

Záhadná zkratka v titulku znamená Institut politologických studií Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity. Fakulta má pět institutů, tento je jedním z nich. Jde o změnu v osobě ředitele. Naskýtá se otázka, proč o tom píši, vždyť změna je život a odehrála se na jedné z mnoha fakult mnoha vysokých škol v ČR. Důvody jsou dva: jednak proběhla za víc než podezřelých okolností, a jednak – ta škola a ten institut jsou shodou okolností – v tuto chvíli a ještě – můj zaměstnavatel.

Technika provedení výměny vykazuje tyto zvláštnosti:

Za prvé: přišla jako blesk z čirého nebe. Nepředcházely jí bouřlivé debaty na pravidelných schůzích institutu a jeho kateder, nespokojenost a stížnosti přednášejících na osobu ředitele, alternativní koncepce a podobně. Konkurenční kandidát se do konkurzu přihlásil až na poslední chvíli.

Za druhé: v komisi, kterou jmenoval děkan fakulty, nebyl žádný zástupce institutu a žádný člověk z oboru (politologie) – pouze externista, přednášející hospodářské dějiny. Za deset let, co na institutu učím, jsem neměl tu čest se s ním setkat, tím spíš před rozhodujícím zasedáním svérázné komise.

A za třetí: je to první případ v dějinách fakulty, kdy výměna na postě ředitele institutu neproběhla na základě konsensu, ale prostým vyhazovem z vedoucího místa.

Shrnuto a podtrženo: byla to změna provedená načalstvem fakulty za zády osazenstva institutu, navíc čistě kabinetním způsobem. Groteskní je, že takové jednání zjevně není v rozporu se stávajícím vysokoškolským zákonem. Zato je v rozporu s elementárními pravidly slušnosti a korektního jednání i se zvyklostmi, uplatňovanými na akademické půdě (v řadě vysokých škol si přednášející své vedoucí volí). Technika provedení “výměny” navíc obsahuje řadu indicií, z nichž je možné usuzovat na důvod, proč k ní vedení fakulty sáhlo.

Dosavadní ředitel institutu, doc. Dr. Rudolf Kučera, je jednak katolík, jednak se nikdy netajil svými nekonformními názory na stinné stránky českého nacionalismu. Už to muselo profesionální národovecké konformisty na fakultě dráždit. Navíc na institutu panovala otevřená a svobodná atmosféra, a to je nepochybně dráždilo ještě víc. V této souvislosti je zajímavá přítomnost ředitele Institutu mezinárodních studií prof. Peška v konkursní komisi (byl tam údajně jako náhradník bez hlasovacího práva). Pro nezasvěcené podotýkám, že profesor Pešek patří k čelným oficiózním českým historikům, kteří opatřují vládě legitimaci ve sporech o vyhnání sudetských Němců. Je spoluautorem prohlášení Sdružení českých historiků, které se snaží upírat veřejnosti právo diskutovat o stinných stránkách české minulosti, a vládní publikace Rozumět dějinám, obhajující vyhnání Němců. Jsem přesvědčen, že právě on byl iniciátorem toho všeho.

Vyhazov doc. Kučery je samozřejmě jen prvním krokem v “normalizaci” institutu. A normalizace IPS FSV UK je jen jedním malým krůčkem v sametové normalizaci české společnosti, která u nás už delší dobu tiše a nenápadně probíhá za nezájmu a mlčenlivého souhlasu akademické i té ostatní veřejnosti. Na všechny tyhle krůčky je třeba v rámci možností soustavně upozorňovat, jinak není naděje, že se sametovou normalizaci podaří zpomalit nebo snad dokonce na čas zastavit. V každém případě editor Událostí nevidí nejmenší důvod, proč by měl při něčem takovém trpně asistovat.

Přílohy:

Pan

Doc. RNDr. Jan A. Víšek, CSc.

děkan Fakulty sociálních studií

Karlovy univerzity

Praha, 19. května 2003

Vážený pane děkane,

jak z přiloženého dopisu vyplývá, rozhodl jsem se po desetiletém působení na FSV UK podat k dnešnímu dni výpověď z pracovního poměru. Podávám ji formálně bez udání důvodu, ale své důvody samozřejmě mám a považuji za nutné Vám je sdělit.

Rozhodl jste se na základě doporučení konkursní komise provést personální změnu ve vedení Institutu politologických studií a nahradit ve funkci ředitele doc. Dr. Rudolfa Kučeru doc. Dr. Hnízdem. V konkursní komisi nebyl zastoupen IPS a nebyl v ní žádný politolog. Změně nepředcházely žádné diskuse na půdě IPS, žádné projevy nespokojenosti s dosavadním ředitelem a žádná alternativní koncepce ze strany doc. Hnízda. Byla provedena narychlo a kabinetním způsobem za zády pracovníků institutu, toutéž metodou, jaká se používala za minulého režimu a jakou jsem měl možnost párkrát na vlastní kůži zažít. Změna odporuje základním pravidlům korektního jednání a zvyklostem platícím na akademické půdě a je podle mého názoru motivována politicky. Nehodlám u něčeho podobného dále asistovat.

Považujte prosím tento můj dopis za otevřený.

S pozdravem

Bohumil Doležal, Ph.D.

Doc. RNDr. Jan A. Víšek, CSc.

děkan Fakulty sociálních studií

Karlovy univerzity

Praha, 19. května 2003

Vážený pane děkane,

dávám tímto k dnešnímu dni výpověď z pracovního poměru podle § 57 Zákoníku práce. Jde o výpověď bez uvedení důvodu podle § 51. To znamená, že můj pracovní poměr skončí ke dni 31. července 2003.

S pozdravem

Bohumil Doležal, Ph. D.

(www.bohumildolezal.cz)Zpátky