Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Prosinec 2003


ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

Parlamentu České republiky

Parlamentu České republiky,

vládě České republiky

ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ

z konference Týdne zahraničních Čechů konané v Praze ve dnech 28. září až 4. října 2003

SEKCE LEGISLATIVNÍ, POLITICKÁ A EKONOMICKÁ

Rezoluce č. 1

Rozvoj celkových vztahů a spolupráce mezi zahraničními Čechy a Českou republikou.

1. Konference shledává, že situace na poli rozvoje celkových vztahů se během posledních tří let nadále kvalitativně zlepšuje, zejména díky iniciativě a práci Stálé komise Senátu Parlamentu ČR pro krajany žijící v zahraničí (dále jen Stálá komise senátu), Podvýboru poslanecké sněmovny pro styky s krajany a Odboru kulturních a krajanských vztahů MZV ČR (dále jen OKKV).

2. Konference ukládá krajanským spolkům a organizacím zlepšit kvalitu své práce na úseku spolupráce se shora uvedenými institucemi a ještě více podpořit činnost Konzultativní rady Stálé komise senátu.

3. Konference doporučuje krajanským spolkům a organizacím zahájit intenzivnější komunikaci s českými médii a současně doporučuje, aby parlament a vláda ČR zlepšily informovanost české veřejnosti o životě, činnosti, přínosu a potřebách krajanských komunit ve světě.

4. Konference poukázala na právní, sociální a ekonomické rozdíly mezi komunitami v tradičních demokratických zemích na straně jedné a komunitami v zemích, které demokratickou společnost teprve budují. Z těchto důvodů konference doporučuje vytvoření nadace za účasti vlády ČR a prosperujících krajanských komunit, která by sloužila realizaci specifických projektů méně prosperujících krajanských komunit ve světě.

5. Konference žádá Parlament ČR, aby se zasadil o to, aby ve Stálé komisi senátu a v podvýboru poslanecké sněmovny pro styky s krajany nebyli členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM). Konference rovněž považuje za nežádoucí, aby členové KSČM byli součástí delegací, které navštěvují krajanské komunity, nebo se účastnili akcí, na které jsou zváni představitelé krajanských komunit. Tentýž požadavek vznáší konference i pokud jde o návštěvy a účast zástupců fašistických a extrémistických organizací.

6. Konference doporučuje, aby vzhledem k rostoucím nárokům jak na obsahovou náplň, tak i organizační činnost krajanské problematiky parlament a vláda ČR zajistily odpovídající zvýšení personálního stavu na příslušné úrovni.

7. Konference žádá vládu ČR, aby zvážila možnost navýšení finanční podpory činnosti a projektů krajanských spolků a organizací v zahraničí.

8. Konference žádá Mezinárodní koordinační výbor zahraničních Čechů (dále jen MKV ZČ), aby ve spolupráci s dalšími subjekty podílejícími se na přípravě a realizaci Týdne zahraničních Čechů začlenil do programu otázku zlepšení spolupráce s mladou generací.

9. Konference žádá MKV ZČ, OKKV a Stálou komisi senátu, aby společně vypracovaly seznam všech subjektů, jejichž práce je zaměřena na Čechy v zahraničí.

Rezoluce č. 2

Řešení konkrétních otázek vztahů a spolupráce

Občansko-právní postavení krajanů

1. Konference žádá provedení novelizace zákona č. 40/1993 Sb. a případně dalších s tím souvisejících nezbytných novelizací a zákonných změn a to za účelem odstranění stávající diskriminace Čechů v zahraničí takto:

a) aby po získání cizího státního občanství občan ČR nepozbyl automaticky státní občanství ČR;

b) aby byla odstraněna nedokonalost zákona, která v současnosti nadále neumožňuje získání státního občanství ČR všem skupinám Čechů žijících ve SR;

c) aby osobám, které byly státními občany ČR a své občanství pozbyly, nebyly kladeny žádné zákonné překážky nebo omezení při jeho znovunabytí;

d) aby osobám, žijícím v SR, jejichž jeden z rodičů má státní občanství ČR, nebyly kladeny žádné zákonné překážky a omezení při jeho získání nebo znovunabytí;

e) aby osobám českého původu byla zaručena možnost zjednodušeného získání státního občanství ČR a zkrácena stávající zákonná lhůta.

2. Konference žádá MZV ČR iniciovat bilaterální jednání se státy, jejichž legislativa neumožňuje dvojí státní občanství, s cílem dosáhnout toho, aby Češi v zahraničí znovunabytím státního občanství ČR podle zákona č. 193/1999 Sb. neztratili státní občanství dané země.

3. Konference žádá všechny organizace a spolky Čechů v zahraničí, aby ve spolupráci se zastupitelskými úřady ČR urychleně předložily MV ČR a na vědomí Stálé komisi senátu přehled problémů spojených se získáním občanství ČR v návaznosti na situaci v zemi jejich současného pobytu.

4. Konference žádá MV ČR a MZV ČR, aby iniciovala jednání a zajistila potřebné kroky, které povedou k odstranění vízové povinnosti Čechů žijících v zahraničí.

Volební právo

1. Konference žádá o přijetí novely volebního zákona, který zajistí výkon volebního práva korespondenční formou, aby tak českým občanům v zahraničí bylo umožněno volit do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Senátu Parlamentu ČR a efektivně se účastnit dalších voleb a referend, které se budou konat v ČR.

Restituční práva

Po 25. únoru 1948, to je po uchopení moci Komunistickou stranou Československa, začalo rozsáhlé věznění a odstraňování odpůrců komunizmu, součástí kterého bylo i zabavování jejich majetku. Toto zabavování se vztahovalo i na osoby, kterým se podařilo v období od roku 1948 až do roku 1990 odejít do zahraničí.

V souvislosti s restitucemi byl v Československu v roce 1990 vydán zákon č. 119/1990 Sb. o soudní rehabilitaci, jehož preambule praví: “Účelem zákona je zrušit odsuzující soudní rozhodnutí za činy, které v rozporu s principy demokratické společnosti respektující občanská práva a svobody, zaručené ústavou a vyjádřené v mezinárodních dokumentech a mezinárodních právních normách, zákon označoval za trestné.“

V §2 tento zákon stanoví, že: „Všechna další rozhodnutí v téže trestní věci na ně navazující se zrušují k datu, kdy byla vydána.“ Tím se rozumí zrušení rozsudků a tudíž i zrušení zabavení majetku ke dni, kdy byly rozsudky vydány a proto je nutno pohlížet na ně jako kdyby nikdy neexistovaly.

Při restitucích je třeba vycházet ze zákona č. 119/1990 Sb. a z úmyslu zákonodárců, kteří tento zákon schválili a který byl zcela jednoznačný: zrušit všechny politické rozsudky z období od 25. února 1948 až do 1. ledna 1990 a to spolu se všemi na ně navazujícími tresty. Právě tento původní zákon představuje základní restituční zákon. Aby byl naplněn skutečný záměr tohoto zákona, je zapotřebí vypracovat k němu odpovídající prováděcí nařízení.

Na základě shora uvedených skutečností a s cílem odstranit stávající diskriminaci Čechů v zahraničí konference žádá:

1. aby Ministerstvo spravedlnosti ČR, Ministerstvo financí ČR a případně další urychleně vypracovala příslušné návrhy prováděcích nařízení a tyto konzultovala se členy Konzultativní rady Stálé komise senátu a následně je předložila parlamentu a vládě ČR ke schválení;

2. aby byly v restitučním procesu ČR dodržovány všechny závazné body Evropské konvence o ochraně lidských práv a článek 26 Opčního protokolu k Mezinárodní úmluvě o občanských a politických právech, který ČR podepsala, jakož i další mezinárodní úmluvy a závazky.

Veteráni druhé světové války

1. Konference žádá rozšířit působnost zákona č. 39/2000 Sb., o poskytnutí jednorázové peněžní částky také na válečné veterány a zajatce, kteří jsou nyní občany jiných států. Do této kategorie konference žádá zahrnout také příslušníky Československé armády z období první republiky a rovněž bývalé příslušníky národně osvobozenecké armády Jugoslávie.

2. Konference žádá příslušné státní instituce vyjádřit důstojným způsobem morální uznání všem bývalým příslušníkům československých a spojeneckých armád.

3. Konference žádá příslušné státní instituce, aby:

a) projevily uznání všem českým a slovenským bojovníkům proti nacistickým ozbrojeným silám jakož i všem, kteří se stali obětí nacistického násilí v době od 4. do 12. května 1945;

b) odškodnily tyto bojovníky bez ohledu na trvalé bydliště a nynější státní příslušnost;

c) v případě, že tyto osoby již nežijí, odškodnily pozůstalé vdovy a sirotky.

5. Konference žádá příslušné orgány ČR, aby za pomoci krajanských spolků a organizací zpracovaly přehled o hrobech českých a slovenských legionářů a českých a slovenských vojáků druhé světové války, nacházejících se jak doma, tak v zahraničí, a zabezpečily jejich důstojnou opravu a údržbu.

Ekonomicko obchodní oblast

Ve snaze přispět k analýze možností pro vytváření širšího prostoru a konkrétních forem činnosti organizací zahraničních Čechů ve prospěch ekonomických a obchodních zájmů ČR konference doporučuje českým spolkům a organizacím i jednotlivcům v zahraničí:

1. Iniciovat jednání s představiteli příslušných ministerstev ČR o konkrétních otázkách podpory výměny znalostí, poznatků a zkušeností získaných českými podnikateli a odborníky v zahraničí v oblasti průmyslu, obchodu a financí.

2. Všemožně přispívat k podpoře a činnosti obchodních úseků zastupitelských úřadů ČR, českých center, obchodních komor, honorárních konzulátů apod. a o tuto podporu a spolupráci požádat zejména české odborníky žijící v zahraničí.

3. Podílet se na organizování pravidelných konzultací politiků, ekonomů, průmyslníků a finančníků z ČR s českými odborníky žijícími v zemích, s jejichž vládami či různými korporacemi plánují příslušné resorty a podnikatelské či finanční subjekty v ČR uzavření spolupráce a různých krátkodobých a dlouhodobých smluv.

SOCIÁLNÍ SEKCE

Rezoluce č. 3

Přesídlení a repatriace, sociální péče o navrátivší se krajany a sociální péče o Čechy žijící v zahraničí

1. Konference žádá pomocí nové legislativní úpravy komplexně řešit pojetí a realizaci repatriace krajanů a jejich rodin do ČR. Doporučuje vzít přitom v úvahu zejména neúnosnou situaci Čechů (osob českého původu) žijících v ekonomicky nestabilních a válečnými konflikty postižených zemích (např. státy bývalého SSSR, Jugoslávie, Rumunsko, Bulharsko aj.). Konference doporučuje dotčeným jednotlivcům obrátit se v této věci o pomoc na MZV, MV, MPSV, MZd ČR.

2. Konference žádá příslušné státní orgány ČR řešit otázku přesídlení občanů ČR ze Slovenské republiky (např. přechodným přidělením bytu, poskytnutím půjčky garantované státem a nahrazující stavební spoření aj.). Konference doporučuje dotčeným jednotlivcům obrátit se v této věci o pomoc na vládu ČR.

3. Konference podporuje zřízení domova pro krajany-seniory a obrací se tímto o pomoc na MZV a MPSV ČR.

4. Konference žádá zahrnout otázku řešení sociálních problémů osob, které nejsou státními občany ČR, do požadovaného zákona o zahraničních Češích, a to včetně umožnění dočasného a dlouhodobého zaměstnávání, sociálního a zdravotního pojištění, léčení v lázních, přiznání starobního a invalidního důchodu, možnosti důchodového připojištění a odstranění diskriminace způsobené požadavkem trvalého bydliště.

5. Konference žádá MPSV a MZd ČR, aby na svých webových stránkách vystavovala nebo publikovala informace o postupu pro získání důchodů, zdravotního pojištění, bytu a místa v domově důchodců a aby zveřejňovala seznamy a formuláře k tomu potřebných dokumentů.

6. Konference žádá umožnit léčení v nemocnicích a lázních ČR bývalým vojákům československých zahraničních armád a politickým vězňům komunistického režimu, kteří nemají státní občanství ČR a pobyt na území ČR. Konference v této věci žádá o pomoc MNO, MPSV, MZd ČR ad. zainteresované státní orgány.

ŠKOLSKÁ SEKCE

Rezoluce č. 4

Rozvoj vzdělání krajanů žijících v zahraničí a zajištění lepší výuky českého jazyka

1. Konference žádá MŠMT, MZV ČR ad. příslušné vládní i nevládní instituce, aby pro ty krajany, kteří k výkonu své profese potřebují výbornou znalost českého jazyka (novináři, učitelé ad.), zajistily intenzivní krátkodobý kurz českého jazyka v ČR.

2. Konference žádá MŠMT, MZV ČR ad. příslušné vládní i nevládní instituce, aby učitelům z krajanských komunit umožnily krátkodobý (jednotýdenní) pobyt v ČR s možností podílet se přímo na výukovém procesu na českých školách.

3. Konference žádá vládu ČR, aby vytvořila podmínky k bezplatnému studiu příslušníků mladé generace krajanů na českých středních školách.

KULTURNÍ SEKCE

Rezoluce č. 5

Péče o české kulturní dědictví v zahraničí

Organizace a spolky zastoupené na konferenci se zavazují:

1. Projednat se členy svých spolků a organizací okamžité provedení kroků za účelem záchrany archivních dokumentů souvisejících s činností českých spolků a organizací v zahraničí a s působením významných českých osobností v zahraničí.

2. Projednat se členy svých spolků a organizací otázku zkompletování archivního materiálu vztahujícího se k historii a činnosti těchto spolků, organizací a významných osobností a vyvinout další úsilí k záchraně takového materiálu, zejména pokud se nalézá v soukromých rukou.

3. Projednat se členy svých spolků a organizací otázku darování (příp. deponování) takto získaných archivních materiálů buď institucím na území ČR (Státní ústřední archiv, Náprstkovo muzeum, knihovna Libri prohibiti a další) nebo obdobným institucím v zemi svého působení.

4. V případě, že spolky a organizace již vlastní inventáře a katalogy svých archivních sbírek, jejich kopie neprodleně zaslat Státnímu ústřednímu archivu v Praze za účelem vytvoření nové či doplnění stávající centrální počítačové databáze archivních sbírek.

5. Provést v zemi svého působení systematické zmapování českých kulturních památek (památníky, kostely, spolkové budovy, hroby významných Čechů a padlých vojáků, místa spojená s významnými událostmi nebo českými i jinými osobnostmi, které se výrazně zapsaly do historie ČR a českých komunit v zahraničí) a tento seznam pak zaslat OKKV, MK ČR a MKV ZČ.

6. Zahájit práci na zdokumentování činnosti významných českých osobností v zahraničí.

Rezoluce č. 6

Formy a možnosti kulturní spolupráce krajanských spolků a organizací s vládními a nevládními institucemi v ČR

1. Konference pozitivně oceňuje práci, kterou pro Čechy v zahraničí vykonává Rádio Praha – vysílání Českého rozhlasu do zahraničí.

2. Konference žádá příslušné vládní orgány ČR, aby zvážily zintenzivnění odborné, poradenské, organizační, materiální a finanční pomoci krajanským spolkům a organizacím.

3. Konference doporučuje všem spolkům a organizacím zvážit výraznější podporu vydavatelské činnosti týkající se života krajanské komunity ve světě a činnosti jednotlivých krajanských spolků, organizací a osobností.

4. Konference žádá všechny spolky a organizace, aby neprodleně projednaly otázku finanční podpory knihovny Libri prohibiti jakož i závazek zasílat této knihovně kopie všech tiskovin, vzniklých z jejich činnosti (knihy, periodika, časopisy, plakáty, rezoluce atd.).

5. Spolky a organizace zastoupené na konferenci se zavazují, že zvýší informovanost o své činnosti směrem do ČR tím, že o své činnosti budou intenzivněji informovat OKKV, Stálou komisi senátu, Český rozhlas, redakce časopisů, které se těmto otázkám věnují, a v neposlední řadě MKV ZČ.

6. Konference doporučuje vládním i nevládním institucím v ČR, aby zvážily realizaci projektů umožňujících krátkodobé výměnné pobyty dětí z krajanských komunit a z ČR, jakož i projektů, umožňujících studijní pobyty a setkání mladých lidí z krajanských komunit a z ČR.

7. Konference vyzývá všechny spolky a organizace, aby podpořily projekty regionálních i světových literárních, výtvarných, hudebních a vědeckých soutěží pro mladé české krajany ze zahraničí a mládež z ČR.

8. Konference ukládá krajanským spolkům a organizacím, aby do 31. 12. 2003 zaslaly Stálé komisi senátu podrobnou informaci o tom, jak informuje domácí televize v zemi jejich působení o životě a problémech svých krajanů v zahraničí a národnostních menšinách v dané zemi. Konference žádá Stálou komisi senátu, OKKV a MKV ZČ, aby na základě takto získaných informací do 29. 2. 2004 zpracovaly návrh na zlepšení vysílání o Češích v zahraničí a ten neprodleně předložily k vyjádření České televizi a případně dalším zainteresovaným institucím.

9. Pro krajanské komunity v okolních zemích, zvláště pro příslušníky mladé generace, má vysílání České televize zásadní význam pro uchování a rozvoj českého jazyka. Konference proto žádá Českou televizi, aby podnikla vhodné kroky k zajištění nerušeného příjmu vysílání ČT v zahraničí, ať už cestou nekódovaného satelitního nebo kabelového vysílání. Konference současně žádá vládu ČR, aby za tímto účelem poskytla ČT účelovou dotaci.

10. Konference žádá Českou televizi, aby umožnila větší frekvenci vysílání pořadů o zločinech komunismu.Zpátky