Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2004


Rezoluce Evropské lidové strany odsuzující totalitní komunismus

Rezoluce Evropské lidové strany odsuzující totalitní komunismus

XV. KONGRES ELS

4.-5. února 2004

Evropský parlament

Brusel

REZOLUCE PŘIJATÁ XV. KONGRESEM ELS ODSUZUJÍCÍ TOTALITNÍ KOMUNISMUS

Ve 20. století se vyvinuly dva, stejnou měrou nelidské totalitní režimy - komunismus a nacismus, oba tyto režimy přinesly milióny obětí. Porážka nacismu ve 2. světové válce umožnila, aby byly jeho zločiny vyšetřeny a odsouzeny, a viníci potrestáni. Komunistický režim se sice zhroutil, ale podobné mezinárodní odsouzení nenásledovalo.

· berouc úvahu deklarace většiny parlamentů postižených států;

· vzhledem k tomu, že nacistické a fašistické totalitní režimy byly mezinárodně odsouzeny, komunistický režim nebyl zatím odsouzen z morální perspektivy;

· vzhledem k tomu, že v různých částech světa se stále drží u moci několik totalitních komunistických režimů u moci na úkor svých obyvatel;

· vzhledem k tomu, že je zde stále nebezpečí, že by komunistické režimy mohly znovu získat moc, a že tato ideologie stále ohrožuje světový mír a svobodný vývoj národů;

· vzhledem k tomu, že boj proti fašismu ukázal, že porážka režimu neporazí jeho ideologii a proto, aby se zabránilo oživení totalitních ideologií a praktik, je nutné připomínat si spáchané zločiny.

1. Podtrhujíc fakt, že totalitní komunistické režimy ve střední a východní Evropě způsobily smrt milionů nevinných lidí všech národností a mnoho dalších poškodily hrubým porušováním lidských práv, zejména:

§ deportací milionů lidí na Sibiř a do dalších oblastí, včetně lidí starých, nemocných, těhotných žen a dětí;

§ vystěhováním celých populací z jejich původních zemí;

§ perzekucí a nespravedlivými soudy politických oponentů diktátorského režimu;

§ falšovanými volbami vedoucími k nelegitimním parlamentům, usurpováním moci a násilným zavedením takových režimů;

§ nelidským zacházením a mučením v koncentračních táborech, vězeních a vazbách, zejména politických vězňů;

§ perzekucí založené na etnické příslušnosti, často se rovnající genocidě;

§ perzekucí kvůli náboženskému vyznání;

§ persekucí kvůli sociálnímu původu;

§ kontrolou života lidí pomocí bezpečnostních služeb a porušování jejich soukromí;

§ vyvoláváním a šířením ideologie nenávisti;

§ zákazem svobodného shromažďování a sdružování;

§ zákazem volného pohybu;

§ závažným porušováním politického pluralismu, svobody svědomí a svobodného vyjadřování jiných politických názorů;

§ bráněním volnému přístupu k informacím a neexistence svobody tisku;

§ vyvlastněním půdy a dalšího soukromého majetku;

§ podporou revolučních komunistických hnutí fungujících mimo demokratický rámec;

§ vývozem finančních prostředků do zahraničí, jejichž osud je dodnes neznámý, a které patří lidem postižených států.

2. Uznává, že všechny oběti jakéhokoliv totalitního režimu jsou si rovny v důstojnosti a právu na spravedlnost;

3. Je znepokojena tím, že do dnešního dne chybí uspokojivé mezinárodní zhodnocení obrovských ztrát lidských životů a utrpení milionů lidí ve střední a východní Evropě;

4. Bere na vědomí, po zhroucení těchto režimů byla již provedena řada důležitých historických šetření;

5. Vyzývá ke kompletnímu odhalení pravdy o zločinech komunismu během období totalitních režimů jako nástroje k morální obnově společností v posttotalitní Evropě;

6. Vyzývá k vytvoření nezávislé skupiny expertů za účelem sběru a vyhodnocení informací o porušování lidských práv během totalitárního komunismu;

7. Vyzývá členské země a kandidátské země k vytvoření národních vyšetřovacích výborů, které by prošetřily porušování lidských práv během totalitních komunistických režimů, které by reportovaly výsledky šetření nezávislému orgánu;

8. Vyzývá členské státy a kandidátské země k odtajnění všech dokumentů, které by mohly osvětlit případy spojené se zločiny spáchanými komunistickými režimy, zvláště pak ty, které byly spáchány tajnými službami a politickou policií, vyzvat občany, aby podali svědectví o takových událostech před nezávislými orgány a národními výbory.

9. Na základě informací sebraných a vyhodnocených nezávislým orgánem:

§ vyzývá Evropskou unii, aby přijala oficiální deklaraci odsuzující totalitární komunismus;

§ vyzývá, aby bylo založeno Evropské výzkumné a dokumentační středisko, které by pokračovalo ve sbírání, vyhodnocování a publikování informací o totalitním komunismu a poskytovalo půdu pro další studium a výzkum;

§ vyzývá k vyhlášení "Dne obětí" totalitních komunistických režimů;

§ a k založení musea obětí komunismu;

10. Vyzývá ty, kteří mají zaujmout politické funkce v institucích EU, aby zveřejnili své profesionální a politické aktivity v bývalých komunistických režimech a aby se zdrželi přijetí pozic v evropských institucích, pokud byli součástí represivních komunistických složek, nebo se podíleli na zločinech proti lidskosti.Zpátky