Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Říjen 2007


62. oběžník České koordinační kanceláře

27. srpna 2007

Přátelé,

Evropský parlament vypisuje veřejnou zakázku na studii o tom, jak probíhaly restituce v střední a východní Evropě. Je to výsledek mnoha protestů obětí komunistického rozkrádání soukromého majetku. Máme přímou zprávu z Evropského parlamentu, že naše petice připojená k oběžníku 59 z 25. listopadu 2006 byla jednou z pohnutek k vyhlášení této zakázky. Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast je 25. 9. 2007. Podání zájemců, kteří se budou chtít zakázky zúčastnit, budou otevřena 5. října 2007.

My jsme už podnikli kroky k tomu, aby se někteří členové Výboru Spojených národů pro lidská práva zúčastnili. Tuto zprávu dostanou také zájemci o restituce v Litvě, Lotyšsku, Estonsku, Bulharsku, v Maďarsku, Polsku, Rumunsku, Slovensku a Slovinsku, v Albánii Bosně, Chorvatsku a Srbsku i v Německu.

Zakázka je vypsána ve všech jazycích členských států Evropské unie.

Český text přikládáme k tomuto oběžníku, který rozesíláme jen svým členům, kteří jsou napojeni k internetu. Má totiž 9 stránek, stálo by to mnoho peněz za poštovné a je nasnadě, že kdo nemá přístup k internet, se ani zakázky nemůže zúčastnit. Žádáme však ty, kteří tento oběžník dostanou, aby jej rozšířili mezi své známé.

Máme zprávu i o tom, že se v Praze pracuje na novém restitučním zákoně, který by umožnil restituce podle původního československého zákona č. 119/1990 Sb.

Znovu upozorňujeme, že se v Příbrami bude 12. září v 1 hodinu odpoledne konat soud, v kterém náš člen Václav Šroub žaluje Českou republiku o majetek, který mu byl vrácen v restitucích, z kterého platil 12 let pozemkovou daň a který mu pak protizákonně dal přepsat vládní zmocněnec Vít Schorm zpět na Českou republiku. Přijďte podpořit Václava Šrouba k tomuto soudu.

Jan Sammer, Secretary

1103-100 Antibes Drive

Toronto, Ontario

Canada M2R 3N1

T: 416-665-7324

***

04/08/2007 S149 Instituce Společenství – Parlament

I. II. III. IV. VI.B-Brusel: Restituce soukromých majetků ve východní a střední Evropě

2007/S 149-184533

Oznámení o zakázce

Služby

Oddíl I: Veřejný zadavatel I.1)Název, adresa a kontaktní místa:

Evropský parlament, Generální ředitelství pro interní politiky Unie, občanská práva a ústavní záležitosti, k rukám: Gérard Laprat, ředitel, poštovní služba / ASP 00F256, Rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles/Brussel. Kontaktní místo: Claire Genta. Tel.: (32-2) 283 26 28. Fax: (32-2) 283 23 65. E-mail: claire.genta@europarl.europa.eu.

Internetová adresa: Obecná adresa veřejného zadavatele (URL): www.europarl.europa.eu.Adresa profilu kupujícího (URL): www.europarl.europa.eu/tenders/invitations.

Další informace lze získat: Viz výše uvedená kontaktní místa.

Zadávací dokumentaci a další dokumenty (včetně dokumentů k soutěžnímu dialogu a k dynamickému nákupnímu systému) lze získat: Viz výše uvedená kontaktní místa.

Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány: Viz výše uvedená kontaktní místa. I.2)Druh veřejného zadavatele a hlavní předmět činnosti:

Evropská instituce/agentura nebo mezinárodní organizace.

Veřejný zadavatel zadává zakázku jménem jiných veřejných zadavatelů: Ne.

Oddíl II: Předmět zakázky II.1)Popis II.1.1)Název přidělený zakázce veřejným zadavatelem:

Restituce soukromých majetků ve východní a střední Evropě. II.1.2)Druh zakázky a místo provádění stavebních prací, místo dodání nebo plnění:

Služby.

Kategorie služeb č. 21.

Hlavní místo plnění:

B-Brussels.

Kód NUTS: BE10. II.1.3)Toto oznámení se týká:

Veřejná zakázka. II.1.4)Informace o rámcové smlouvě II.1.5)Stručný popis zakázky:

Restituce soukromých majetků ve východní a střední Evropě.

Výbor Parlamentu pověřený jednáním o peticích evropských občanů obdržel řadu peticí odsuzujících chybné fungování, zneužívání nebo rozpory v procesech restitucí soukromých majetků. Tyto majetky byly konfiskovány dřívějšími vládami nebo orgány zemí východní a střední Evropy během druhé světové války, komunistickými režimy nebo během nedávných konfliktů.

Geografický rámec studie se musí převážně zabývat novými členskými státy (Baltské státy, Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Rovněž tak by měl být analyzován případ Německa. Navíc studie o situaci v kandidátských zemích nebo u potenciálních kandidátských států (Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko a Srbsko) tam, kde je to relevantní, by byla přínosem.

Studie je zaměřena převážně na vyhodnocení (z ekonomického, finančního a sociálního pohledu) rozsahu situace v dotčených státech ve srovnání majetků, které mají být vráceny, a akcí podniknutých v tomto smyslu (přičemž majetky konfiskované církevním institucím budou z rozsahu této studie vyloučeny).

Studie by měla nejprve analyzovat politickou debatu vyvolanou tímto problémem v každé cílové zemi.

Poté by měla zmínit legislativní a administrativní nástroje, které jsou určeny pro řešení tohoto problému v dotčených státech.

Musí popsat posouzení konkrétních činností provedených v každém státu a navrhnout některá doporučení zaměřená především na zlepšení procesu, pokud to bude nutné.

I. Vyhodnocení majetků, které mají být pravděpodobně dotčeny restitučním procesem:

Pro každý z dotčených států by studie měla určit, jaký druh majetku (včetně movitého, zemědělského a průmyslových výrobních prostředků atd.):

— byl dotčen restitučním procesem nebo odškodněním;

— pravděpodobně byl dotčen takovým procesem nebo opatřením.

Měla by také poskytnout odhad jejich současné finanční hodnoty.

Navíc studie by měla předložit kritické posouzení legislativních akcí dosud podniknutých v dotčených státech, se zdůrazněním následujících aspektů:

— rozpočtové a finanční důsledky restitucí nebo náhrad, které byly realizovány nebo mají být realizovány v cílových zemích,

— ekonomické a sociální důsledky restitucí nebo náhrad, které byly realizovány nebo mají být realizovány s ohledem na všechny právní subjekty a orgány zapojené do těchto restitucí nebo náhrad. Například studie musí podrobně rozebrat potíže vzniklé původnímu vlastníkovi, a v případě stavby současnému vlastníkovi, jenž v některých případech tam zůstával po několik desetiletí.

II. Analýza právních a administrativních systémů:

Studie musí popsat ústavní ustanovení a musí poskytnout hloubkovou analýzu národní legislativy stejně tak jako její implementaci v právních případech.

Tato analýza se musí konkrétně zaměřit na následující aspekty:

— podmínky zaměření na národnosti a na stav menšin,

— různé metody restitucí nebo náhrad,

— organizace a posloupnost administrativního procesu a správa požadavků na restituce,

— organizace a implementace administrativních náprav (eventuální přítomnost veřejného ochránce lidských práv) a soudní proces.

Posouzení by mělo zjistit rozdíl mezi případy vztaženými k různým náboženstvím, menšinám, společně se situacemi lidí nebo právních stěžovatelů, kteří opustili cílový stát a nejsou už považováni za národnosti tohoto státu nebo jimi nikdy nebyli.

Studie musí podtrhnout a analyzovat - pokud to bude nutné - rozpory a potíže při implementaci národní legislativy a hlavní potíže vzniklé při administrativních a právních sporech.

III. Možná role EU:

Studie by měla podrobně popsat opatření evropského práva, která mají pravděpodobně být tímto problémem vyvolána, společně s požadavky na proces přistoupení, prozkoumat jejich potenciální dopad na existující politiky a analyzovat možné akce EU v oblastech veřejného nebo soukromého práva, s aplikací na otázky vznesené v předcházejících odstavcích (ochrana základních práv, diskriminace...).

Navíc by studie měla definovat, jak a jakými prostředky může Evropská unie přispět k řešení zdůrazněných problémů (např. případným posílením její role v rámci politiky základních lidských práv).

IV. Zřízení pravidel mezinárodního práva:

Studie se musí detailně zabývat pravidly a principy mezinárodního práva nebo právně nevynutitelných předpisů (soft law) ve vztahu k restitucím soukromého majetku.

Musí rovněž vyhodnotit možnou roli a příspěvek Evropského soudu pro lidská práva.

V závěru by studie měla navrhnout řadu doporučení zaměřených na nápravu hlavních problémů, které studie označila. Tato doporučení by se měla zaměřit zejména na následující aspekty:

— opětné zavedení právních instrumentů nebo zlepšení existující legislativy,

— zlepšení administrativního řízení stížností,

— zlepšení ve sledování právního procesu.

Konečně studie by měla prezentovat příklady „nejlepších praktik“ zjištěných během výzkumu.

Metodologie:

— studie musí být založena na existujících studiích o tomto problému, např.:

http://www.icj.org/news.php3?id_article=3234?=fr#nh33,

http://www.state.gov/p/eur/rls/or/2003/31415.htm,

http://ocw.mit.edu/NR/rdonlyres/Urban-Studies-and-Planning/11-467JSpring-2005/D69DC6CF-C386-4B2F-9553-BB21E5F619DF/0/jtuckermohlfinal.pdf,

???ý uchazeč musí doložit své analýzy nedávnými daty a systematicky odůvodnit použitý přístup,

— jazyk studie musí být jasný a stručný,

— musí být dodány detailní bibliografie.

Navíc může být expert požádán, aby studii prezentoval osobně. II.1.6)Společný slovník pro veřejné zakázky (CPV):

74114000. II.1.7)Na zakázku se vztahuje Dohoda o veřejných zakázkách (GPA):

Ano. II.1.8)Rozdělení do položek:

Ne. II.1.9)Budou přijímány varianty:

Ne. II.3)Doba trvání zakázky nebo lhůta pro dokončení:

Doba trvání: 8 měsíců od zadání zakázky.

Oddíl III: Právní, ekonomické, finanční a technické informace III.1)Podmínky vztahující se k zakázce III.1.2)Hlavní podmínky financování a platební podmínky a/nebo odkaz na příslušná opatření, která tyto podmínky upravují:

1) Cena:

— ceny musí zahrnovat vše a musí být uvedeny v eurech;

— bude uplatněn Protokol o privilegiích a imunitách Evropské unie, který je přiložen ke smlouvě podepsané v Bruselu dne 8.4.1965 o vytvoření jednotné Rady a jednotné Komise Evropských společenství. Na základě výše uvedeného protokolu je Evropský parlament osvobozen od placení všech celních poplatků, přímých a nepřímých daní a jiných daní. Uvedené ceny by proto neměly zahrnovat DPH. Jsou-li uchazeči plátci DPH, musí ve své nabídce jasně uvádět ceny s DPH i bez DPH. Uchazeči jsou odpovědni za splnění svých závazků týkajících se DPH,

— uchazeči musí ve své nabídce uvést cenu za výzkumné práce: tato cena bude pevná a nebude možné jí upravovat. Bude pokrývat všechny administrativní náklady včetně cestovních výdajů. Další žádosti o úhradu nebudou přijímány s výjimkou těch případů, kdy k tomu dá Evropský parlament výslovné písemné svolení,

— celková cena bez DPH musí pokrýt všechny výdaje vzniklé v průběhu plnění zakázky, a to: platy, náklady na provedení maximálně 3 služebních cest do Bruselu a/nebo Štrasburku, náklady na dokumentaci, popřípadě překlady,

— cena musí být pevná a neindexovaná.

2) Platba:

Faktura musí být vystavena v eurech a předložena nejpozději do 30 dnů poté, co ředitel GŘ pro občanská práva a ústavní záležitosti odešle dopis, ve kterém jménem Evropského parlamentu danou studii akceptuje.

Platba bude provedena do 45 dnů od obdržení faktury.

Evropský parlament může poskytnout předběžnou platbu ve výši 30 %, jakmile bude akceptována předběžná studie a poté, co obdrží oficiální fakturu.

Za neúplné studie nebo studie, které nesplňují ustanovení o minimální kvalitě nebo kritéria pro prezentaci uvedená ve vyhlášení veřejné soutěže na zakázku a v jiných dokumentech k zakázce, nebude provedena žádná platba.

Kvalita textu studie a překladu musí splňovat nejvyšší lingvistické normy. III.1.3)Právní forma, kterou musí mít skupina dodavatelů, jimž bude zakázka zadána:

Uchazeči musí být fyzické nebo právnické osoby, soukromé nebo veřejné instituce nebo výzkumné instituce. Uchazeči musí předložit osvědčení, které poskytne obraz jejich právní situace. III.1.4)Další zvláštní podmínky, kterým plnění zakázky podléhá:

Ne. III.2)Podmínky účasti III.2.1)Profesní kvalifikační předpoklady dodavatelů, včetně požadavků týkajících se registrace v profesních nebo jiných rejstřících:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

1. Potenciální zhotovitelé budou vyloučeni z účasti ve výběrovém řízení k veřejné zakázce, pokud:

a) jsou v konkurzu nebo v likvidaci, jejich záležitosti jsou ve správě soudů, uzavřeli ujednání s věřiteli, pozastavili obchodní aktivity, ohledně těchto záležitostí s nimi probíhá soudní řízení, nebo se nacházejí v analogické situaci vzniklé z obdobného postupu podle legislativy nebo předpisů příslušných států;

b) byli odsouzeni za trestný čin týkající se jejich profesního chování rozsudkem, který má platnost pravomocně rozsouzené věci;

c) jsou vinni závažným profesním zneužitím, dokázaným jakýmikoli prostředky, které může Evropský parlament prokázat;

d) nesplnili své závazky týkající se úhrady příspěvků sociálního zabezpečení nebo úhrady daní v souladu se zákonnými opatřeními státu, ve kterém mají sídlo, nebo zákonů státu veřejného zadavatele, případně státu, v němž bude realizována smlouva;

e) byli odsouzeni rozsudkem, který má platnost věci pravomocně rozsouzené, za podvod, korupci, účast ve zločinecké organizaci nebo za jinou nezákonnou činnost, která poškozuje obchodní zájmy Evropských společenství;

f) byli obviněni z vážného porušení smlouvy kvůli neschopnosti dostát svým smluvním závazkům poté, co se účastnili jiného výběrového nebo grantového řízení financovaného z rozpočtu Společenství.

Jako důkaz toho, že se na ně nevztahuje žádná z výše uvedených situací, předloží potenciální zhotovitelé:

i) v případě bodů (a), (b) a (e), aktuální výpis z rejstříku trestů nebo pokud nelze jinak, ekvivalentní dokument vydaný soudním nebo správním orgánem v jejich zemi původu nebo odkud pocházejí, který prokáže splnění daných podmínek;

ii) pro bod (d) aktuální osvědčení vydané příslušným orgánem daného státu. Pokud se žádné takové dokumenty nebo oprávnění v příslušné zemi nevydávají, mohou být nahrazeny přísežným prohlášením, nebo pokud nelze jinak, místopřísežným prohlášením zainteresovaných stran před soudním nebo úředním orgánem, notářem, nebo kvalifikovanou profesionální osobou v zemi původu, nebo odkud pocházejí.

V souladu s národní legislativou země, kde mají účastníci nebo uchazeči sídlo, platí dokumenty uvedené v bodech (i) a (ii) pro právnické osoby nebo fyzické osoby včetně ředitelů společností nebo jiných osob oprávněných účastníky nebo uchazeči k tomu, aby je zastupovaly, činily rozhodnutí nebo prováděly kontroly jejich jménem.

Případní zhotovitelé musí podepsat prohlášení, které je přiloženo k formuláři přihlášky, o kritériích pro vyloučení a o střetu zájmů.

2. Zhotovitelé nebo účastníci, kteří se ocitnou v kterékoliv ze situací popsaných níže, nebudou bráni v potaz pro udělení zakázky:

a) Střety zájmů:

Potenciální zhotovitelé nebo uchazeči musí prohlásit, že:

— nemají žádný konflikt zájmů ve vztahu k zakázce,

— nezaslali, a zavazují se, že tak neučiní, nabídku jakéhokoliv druhu, v níž by vlastnictví této zakázky mohlo být obráceno v jejich prospěch,

— přímo ani nepřímo nesouhlasili, nevyhledávali, nepokoušeli se získat nebo nepřijali žádnou pobídku, ať finanční nebo jakoukoliv jinou, pro nebo ve prospěch jakékoliv osoby (která by vytvářela ilegální nebo korupční postup) sloužící jako motivace nebo odměna související s udělením zakázky.

b) Zkreslení skutečností:

— buď poskytnutím informace požadované veřejným zadavatelem pro účast v zakázce nebo pokud odmítli poskytnout uvedené informace. III.2.2)Ekonomická a finanční způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

Finanční a ekonomická kapacita se bude posuzovat na základě následujících dokumentů, které uchazeči předloží:

finanční výkaz o celkovém obratu a obratu, který se specificky týká služeb, na které se vztahuje tato výzva k účasti ve veřejné soutěži, uskutečněném během posledních 3 finančních let. III.2.3)Technická způsobilost:

Informace a doklady nezbytné k posouzení, zda byly požadavky splněny:

Členové výzkumného týmu musí mít akademické vzdělání a museli publikovat články v odborném tisku a/nebo ve směrodatných akademických periodikách o tématech, která jsou spojena s touto výzvou k účasti ve veřejné soutěži. Musí mít 5letou profesní a/nebo akademickou praxi získanou po dosažení příslušné kvalifikace. Tato praxe musí souviset s oborem, kterého se týká tato výzva k předkládání nabídek. Účastníci musí být seznámeni s institucionálním rámcem EU a rozhodovacím procesem.

Účastníci musí jako důkaz své technické způsobilosti předložit:

— životopis vedoucího projektu na odborné služby a členů týmu odpovědných za poskytnutí odborných služeb a také seznam knih a studií publikovaných v oboru, kterého se týká tato výzva k předkládání nabídek,

— podrobné reference k podobným úkolům dokončeným v posledních 3 letech, s podrobnými informacemi o cenách, datech a partnerech,

— podrobné reference k zakázkám nebo projektům implementovaným jménem institucí EU v posledních 3 letech, s podrobnými informacemi o hodnotách, datech a partnerech,

— podrobnou organizační strukturu výzkumného týmu a společnosti/instituce,

— podrobný popis metod pro zajištění kvality, které budou použity při vypracovávání studie,

— podrobný rozvrh a realizační plán,

— popis způsobu, kterým bude provedeno srovnání mezi cílovými členskými státy.

Zvláštní pozornost bude věnována znalostem uchazečů ve vztahu k:

příslušnému mezinárodnímu a evropskému právnímu rámci;

příslušné teorii práva národních soudů, Soudního dvora Evropských společenství a Evropského soudu pro lidská práva;

národním politikám a praktikám s ohledem na restituci systémů soukromého vlastnictví,

— příslušným studiím/pracím provedeným v tomto oboru. III.2.4)Vyhrazené zakázky:

Ne. III.3)Podmínky týkající se pouze zakázek na služby III.3.1)Poskytování dané služby je vyhrazeno určité profesi:

Ne. III.3.2)Právní subjekty by měly uvést jména a profesní kvalifikace zaměstnanců odpovědných za provedení dané služby:

Ano.

Oddíl IV: Řízení IV.1)Druh řízení:

Otevřené. IV.2)Kritéria pro zadání zakázky IV.2.1)Kritéria pro zadání zakázky:

Ekonomicky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií, jak jsou uvedena níže.

kritéria; váha:

1. metodologie a prostředky použité při vytváření studie; 45;

2. skladba výzkumného týmu a jeho zkušenosti v oboru studie; 30;

3. cena; 25. IV.2.2)Bude použita elektronická aukce:

Ne. IV.3)Administrativní informace IV.3.1)Spisové číslo přidělené veřejným zadavatelem:

IP/C/PETI/IC/2007-041. IV.3.2)Předchozí zveřejnění týkající se stejné zakázky:

Ne. IV.3.4)Lhůta pro doručení nabídek nebo přijetí žádostí o účast:

25.9.2007. IV.3.6)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být nabídky nebo žádosti o účast vypracovány:

Angličtina, bulharština, čeština, dánština, estonština, finština, francouzština, irština, italština, maďarština, němčina, nizozemština, litevština, lotyština, maltština, polština, portugalština, rumunština, řečtina, slovenština, slovinština, španělština a švédština. IV.3.7)Minimální doba, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán:

Doba trvání: 8 měsíců od data stanoveného k obdržení nabídek. IV.3.8)Podmínky pro otevírání nabídek:

5.10.2007 (10:00).

Místo: Rue Beliard 89, RMD Building, B-Brussels.

Osoby oprávněné k tomu, aby byly přítomny otevírání nabídek: Ano.

Jeden zástupce od každého uchazeče.

Oddíl VI: Doplňující informace VI.1)Jedná se o opakovanou zakázku:

Ne. VI.2)Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků EU:

Ne. VI.4)Odvolací řízení VI.4.1)Subjekt odpovědný za odvolací řízení:

Soud prvního stupně Evropských společenství, L-2925 Luxembourg. Tel.: (352) 43 03-1. Fax: (352) 43 37 66. E-mail: ECJ.Registry@curia.europa.eu. URL: http://www.curia.europa.eu.

Subjekt odpovědný za mediační řízení: Evropský veřejný ochránce práv, 1 avenue du Président Robert Schuman, BP 403, F-67001 Strasbourg Cedex. Tel.: (33) 388 17 90 62. E-mail: euro-ombudsman@europarl.europa.eu. URL: http://www.euro-ombudsman.europa.eu. VI.4.2)Podání odvolání:

Přesné informace o lhůtách pro podání odvolání:

Odvolání musí být podána do 2 měsíců. Tato lhůta začíná dnem, kdy je podáno uvědomění žalující straně nebo, pokud se tak nestane,v den, kdy se dozví o skutečnostech, na nichž je stížnost založena. Stížnost podaná evropskému veřejnému ochránci práv nemá vliv jak na pozastavení této lhůty, tak ani na započetí nové lhůty pro podání odvolání. VI.4.3)Subjekt, u kterého lze získat informace o podání odvolání:

Jako v bodě VI.4.1. VI.5)Datum odeslání tohoto oznámení:

25.7.2007.Zpátky