Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Březen 2009


Temné tajemství nového prezidenta EU

Robert Eringer

Za 12 dní bude mít Evropská Unie nového presidenta (článek je z 20. 12. 2008 - pozn. red. CS-magazínu). Bohužel, tento muž byl dlouholetým komunististickým kolaborantem, který stále může být ovládán ruskou tajnou službou, jak dobře informované zdroje sdělily The Investigatoru. Václav Klaus, 67 let, je prezidentem České Republiky, která 1. ledna stane v celé EU.

Toto je poprvé, kdy EU povede země patřící k bývalému sovětskému bloku, což je ironie osudu - před pár lety se stala navzdory opozici pana Klause vůči českému členství členem politické a ekonomické unie 27 zemí a téměř 500 miliónů Evropanů.

Proslulý svou aroganci, jedovatý pan Klaus není žádný svatý. V Evropě se o něm často hovoří jako o největším hulvátovi v politice, který spíše připomíná skřeta Grinche. Toto ostudné chování mu možná pomáhá zakrýt 46 let staré tajemství. The Investigator přichází s exkluzivním odhalením, že pan Klaus, jako 21letý student ekonomické univerzity v Praze, byl v roce 1962 naverbován českou tajnou službou, a působil jako agent nasazený proti demokratickým reformistům, s nimiž studoval a později pracoval. Po pět desetiletí skrýval svou temnou minulost postavenou na zradě a podvodu.

Pan Klaus, pod krycím jménem Vodička, horlivě a ochotně informoval o politické spolehlivosti svých spolužáků, z nichž dva byli na základě informací podaných Klausem vyhozeni ze studií. Za tuto spolupráci bylo panu Klausovi umožněno cestovat do zahraničí a účastnit se výzkumných projektů, poprvé v Itálii v roce 1966, a o tři roky později na Cornell University in Ithaca, N.Y.

V průběhu dozvuků pražského jara pan Klaus referoval české tajné službě o aktivitách českých opozičních skupin ve Spojených státech.

V roce 1970 se pan Klaus stal hvězdou operace Rattrap, kterou spustila česká tajná služba ve spolupráci se sovětskými poradci z KGB. Pan Klaus byl oficiálně pojmenován jako antisocialistický živel a vypuzen z Ekonomického institutu. Účelem bylo, aby se mohl vydávat za oponenta režimu a nadále pronikat do disidentských kruhu jako dobře maskovaný krtek. Lest byla úspěšná a pan Klaus úspěšně monitoroval disidenty a hlásil tajné službě jejich úmysly. Taktéž uspěl v navázání osobního vztahů s Václavem Havlem, který se později stal prvním demokraticky zvoleným prezidentem České Republiky v roce 1993.

Pan Klaus byl oficiálně „rehabilitován“ státem v roce 1987, kdy byl přijat do Prognostického ústavu Akademie věd, dle české tajné služby „hnízda kontrarevoluce“. Česká tajná služba chtěla tento ústav infiltrovat a i tentokrát byl pan Klaus jejich mužem. Úspěšně nasazen do jejich řad, pan Klaus informoval o aktivitách ostatních členů zatímco nadále budoval svoje postavení v tajné službě.

Ještě patnáct let před tím, než nastoupil do Prognostického ústavu, byla panu Klausovi umožněna kariéra v Československé státní bance, což bylo pro opravdové kritiky režimu krajně neobvyklé. Pan Klaus navíc požíval výhod možnosti cestování, což bylo pro opravdové disidenty prakticky nedosažitelné.

Pan Klaus vstoupil do politiky v roce 1989 jako člen Občanského fóra a stal se ministrem financí, a o tři roky později premiérem. Ihned poté, co se dostal k moci, dohledal svůj operační svazek, který na něj byl veden státní bezpečností a zničil jej. Nevěděl ovšem, že duplikát tohoto svazku byl v říjnu 1989 převezen a bezpečně uložen v Moskvě. Tento svazek zůstává v držení ruské zahraniční kontrarozvědky.

Pan Klaus sloužil jako nástroj který tlačil Občanské fórum doprava, a takzvané Klausovo křídlo OF se stalo základem pro Občanskou demokratickou stranu, kterou poté od jejího založení vedl.

V prosinci 1997 byl pan Klaus dotlačen k rezignaci z postu premiéra kvůli skandálu s financováním své politické strany z tajného konta ve Švýcarsku, kde bylo vedeno na jeho jméno celkem 5 miliónů $. V té době tyto peníze byly považovány za tajné dary výměnou za speciální protislužby.

O rok později pan Klaus začal sérii tajných kontaktů s rezidentem SVR (zarostlým ruským agentem) v Praze. Důstojník SVR sdělil The Investigatoru: „Otevřeli jsme operační svazek Klause pod krycím jménem Kolesnikov a nevyloučili možnost pokusit se jej naverbovat s tím že vlastníme jeho svazek a budeme důvěrně mlčet o jeho nejtemnějším tajemství.“

Není jasné, zda byla politická kariéra pana Klause podporovaná ruskou tajnou službou, ale je nad slunce jasnější, že pan Klaus navázal velmi blízký vztah s ruským vládcem Vladimírem Putinem, který přesně před rokem ocenil Klause, který mimochodem mluví plynně rusky, Puškinovou medailí za propagaci ruské kultury.

Pan Putin navštívil ČR až poté, co Václav Klaus u moci vystřídal Václava Havla v roce 2003. (Václav Havel vedl Sametovou revoluci, která Československu přinesla svobodu). V době, kdy Klaus hostil Putina na státní návštěvě, čeští novináři popsali jeho submisivní chování k Putinovi jako „hraničící s patolízalstvím“.

Klausova podpora Putinova režimu byla vždy silná a neochvějná. Například v době, kdy Evropská unie vehementně odsoudila ruskou invazi do Gruzie, pan Klaus se postavil na stranu Kremlu. Jak prohlásil, odpovědnost Gruzie je nesporná a osudná.

Aktivní kritik homosexuálních párů a zeleného hnutí, pan Klaus nazval globální oteplování „pověrou“ a nositele Nobelovy ceny Al Gorea „apoštolem arrogance“. Tudíž by nemělo být žádným překvapením, že se pan Klaus cítil dotčen, když EU minulý týden odsouhlasila snížení emisí skleníkových plynů o 20 %. „To je skandální“, řekl, rozčilen tím, že francouzský prezident Nicholas Sarkozy (současný president EU) dokázal protlačit zákon před tím, než jeho předsednictví skončilo. Pan Klaus doufal, že se mu podaří zákon zrušit. „No nazdar“, prohlásil rakouský deník Die Presse na adresu Evropského předsednictví. Ted je na řadě Václav Klaus.

Nepochybně. Nástup tohoto euroskeptika na post šéfa EU nevěstí Evropě ani světu nic dobrého.

Dark Secret of New EU President

By Robert Eringer

The European Union will have a new president in 12 days. Unfortunately, he was a long-term communist collaborator who may still be under the influence of Russian Intelligence, knowledgeable sources within the intelligence community have told The Investigator. Vaclav Klaus, 67, is President of the Czech Republic, which will rotate to leadership of the EU on January 1.

This is the first time a former Soviet-bloc country will lead the EU - an irony compounded by Mr. Klaus's opposition, earlier this decade, to Czech membership in the political and economic union of 27 countries and almost 500 million Europeans.

Renowned for his arrogance, the prickly Mr. Klaus is no Santa. Often referred to as Europe's rudest politician, he is more like The Grinch. Such audacious behavior, perhaps, helps him mask a 46 year- old secret.

We can reveal exclusively that Mr. Klaus, while a 21-year-old student at the University of Economics, Prague, in 1962, was recruited by Czech counterintelligence officers and put to work as a spy against democratic reformers with whom he studied and later worked. For five decades he has concealed a murky past of betrayal and deception.

Codenamed "Vodichka," Mr. Klaus is said to have been "an avid and willing informant" who reported on the political reliability of his classmates -- two of whom were expelled because of the information he provided. For his cooperation, Mr. Klaus was allowed to travel abroad on research projects - first to Italy in 1966, and three years later to Cornell University in Ithaca, N.Y. Mr. Klaus is understood to have reported to Czech intelligence officers on the activities of Czech opposition groups within the United States during the aftermath of the "Prague Spring" rebellion.

In 1970 Mr. Klaus starred in "Operation Rattrap," staged by Czech counterintelligence with the assistance of Soviet KGB advisers. Mr. Klaus was publicly named as an "anti-socialist malcontent" and "purged" from the Economic Institute. Its purpose was to pose Mr. Klaus as a "victim" of the regime so he could continue to penetrate dissident circles as a deep-cover mole. The ruse was successful and Mr. Klaus effectively monitored opposition activities and reported dissident intentions, succeeding also in establishing a personal relationship with underground leader Vaclav Havel, who would become the Czech Republic's first democratically-elected president in 1993.

Mr. Klaus was officially "rehabilitated" by the state in 1987 to allow him to join the Economic Forecasting Institute of the Academy of Sciences - "a nest of counterrevolution," in the minds of Czech counterintelligence officials, who wanted it infiltrated. Again, Mr. Klaus was their man. Successfully planted within its ranks, he informed on the activities of other members while further building his reputation as a subversive.

But in the 15 years before that, Mr. Klaus had been permitted a career at Czechoslovak State Bank - most unusual for true critics of the communist regime. He also enjoyed travel privileges, which were practically impossible for genuine dissidents. Mr. Klaus entered politics in 1989 as a member of the Civic Forum party and got appointed Minister of Finance. Three years later he became prime minister.

One of Mr. Klaus's first acts as a state official was to track down the operational file kept on him by Czech counterintelligence - and shred it. However, unbeknownst to him, a duplicate "Red File" had been dispatched to Moscow, in October 1989, for safekeeping. It remains in the archives of the Russian Foreign Intelligence Service (SVR).

Mr. Klaus was instrumental in pushing Civic Forum to the right, and the so-called Klaus-wing of the party became the core of the Civic Democratic Party, which he has led since its founding.

In December 1997 Mr. Klaus was forced to resign as prime minister due to complicity in a political funding and corruption scandal stemming from a secret Swiss bank account in his name containing $5 million - exposed at the time as secret donations in exchange for special favors.

Just over a year later, Mr. Klaus began a series of secret meetings with the SVR's Resident (station chief) in Prague. An SVR officer told The Investigator, "We opened an operational file on Klaus under the codename 'Kolesnikov,' and did not rule out the possibility of a recruitment attempt (on the basis of possessing his file and being privy to his darkest secret)."

It is unclear whether Mr. Klaus's political career was resurrected with SVR assistance, but crystal clear that Mr. Klaus has since established an unusually close relationship with Russian supremo Vladimir Putin, who one year ago this month rewarded Mr. Klaus - a fluent Russian speaker - with the Pushkin Medal, ostensibly for promoting Russian culture.

Mr. Putin paid a rare state visit to the Czech Republic only after Mr. Klaus succeeded Vaclav Havel as President in 2003. (Mr. Havel led the "Velvet Revolution," which brought freedom to Czechoslovakia). While hosting Mr. Putin, Mr. Klaus' submissive behavior was described by Czech journalists as "borderline sycophancy."

Ever since, Mr. Klaus's support for the Putin regime has been strong and unwavering. For example, when the European Union vehemently condemned Russia's invasion of Georgia earlier this year, Mr. Klaus sided with the Kremlin. "The responsibility of Georgia," he declared, "is unexceptionable and fatal."

An active critic of same-sex couples and the green movement, Mr. Klaus has called global warming a "false myth" and referred to Nobel Prize winner Al Gore as "an apostle of arrogance." So no surprise that the Czech president took umbrage last week when the EU sealed a plan to cut greenhouse gas emissions by 20 percent.

"This is scandalous," he said, upset that French President Nicholas Sarkozy (current EU President) managed to push it through before his term expired. Mr. Klaus had hoped to quash it. "Oh God," proclaimed the Austrian daily newspaper Die Presse in reference to EU leadership, "Vaclav Klaus will come next."

Indeed. This Euro-skeptic's imminent arrival as EU chieftain bodes not well for European unity -- or the world.

(www.roberteringer.com/col_122008.htm)Zpátky