Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Červenec 2010


Anatomie podvodu aneb Když státní úředník okrádá stát

Jan Urban

Varování: Následující text je pouze pro otrlé. Obsahuje nezáživné řazení dostupných archívních dokumentů. Zásadně se nedoporučuje ke čtení osobám, které mají za to, že každý, kdo vystupuje jménem státu, může porušovat zákon a dokonce tento stát okrádat. Všechna uvedená tvrzení lze doložit na dokumentech nebo byla již dříve zveřejněna s uvedením zdroje.

Analytik velké brokerské firmy s právnickým vzděláním, kterého jsem požádal o okomentování této kompilace dokumentů, udělal tři věci:

1) Text četl dvakrát a dělal si poznámky.

2) Dlouho se smál a kroutil hlavou

3) Řekl: "Jedna parta podvodníků a pět různých pokusů o vycucání peněz ze státu. Občas musí někoho přibrat do party. Nic z toho by nefungovalo, kdyby neměli státní úředníky, kteří jim jdou na ruku i za cenu porušení zákona. Lidé z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstva financí a Ministerstva zdravotnictví, kteří v tom s nimi jedou, jsou na trestní stíhání."

Považuji tento osobní názor za naprosto, ale opravdu naprosto nepřijatelný a tímto se od něj zásadně distancuji. Myšlenka pěti pokusů se mi naopak docela zamlouvá, a tak si ji dovoluji použít - pro přehlednost.

1. pokus

20. července 2007 - ve švýcarském městečku Romanshorn byla založena firma Towit Machinery Trading, AG.

Představenstvo firmy je částečně napojeno na českou společnost Vítkovice a. s.: Jan Reichelt, Roland Lapp, Peter Dietsche. Firma podle švýcarského obchodního rejstříku prakticky nevykazuje žádnou činnost a nemá žádné zvláštní jmění.

8. srpna 2007 - bývalý právní zástupce Diag Human Jiří Oršula podepisuje s firmou Towit smlouvu o postoupení části pohledávky, kterou, jak tvrdí, má od Diag Human. Diag tvrzení o existenci takové pohledávky pana Oršuly od počátku popírá.

10. září 2007 - Jiří Oršula se obrací na ministerstvo financí s tvrzením, že vlastní dvacet pět procent pohledávky Diag Human vůči státu. Ohlašuje, že deset procent postoupil právě společnosti Towit, která prý platbu bude vymáhat v mezinárodní arbitráži. Towit skutečně vzápětí pošle ministerstvu ostře formulovanou výzvu, se kterou ji ovšem ministr financí Miroslav Kalousek 30. října 2007 slušně posílá k šípku.

2. pokus

21. listopadu 2007 - firma Towit zakládá na stejné adrese nadaci European Machinery Foundation. Představenstvo nadace je identické: Roland Lapp, Peter Dietsche, Jan Reichelt.

17. prosince 2007 - o pouhé čtyři týdny později je už do českého rejstříku nadací, vedeného krajským soudem v Ostravě, zapsána NADACE MACHINERY FUND, spojená se společností Vítkovice a.s. a spoluzaložená mimo jiné právě švýcarskou nadací European Machinery Foundation, se sídlem v Romanshorn - tedy firmou Towit.

Správní rada nadace: Evžen Tošenovský (předseda), Jan Světlík, Jaromír Šiler, doc. Jiří Schwarz, Jaroslav Borák;

Dozorčí rada: Václav Dostál, Liběna Hladká, Liběna Světlíková a Ivana Slivkaničová, přítelkyně a spolupracovnice Jiřího Oršuly.

28. ledna 2008 - Jiří Oršula a Towit podepisují Dodatek 1 ke smlouvě, podle které Towit složil u JUDr. Ivany Slivkaničové 20 milionů korun ve prospěch Jiřího Oršuly a zavazuje se složit dalších jeden a půl milionu eur do stejné úschovy. Závěrečné ujednání překvapivě uvádí: "Vše ve smlouvě a v tomto Dodatku 1 platí i pro případ, že postupitel (Jiří Oršula) vymění celou pohledávku se třetí osobou za 5 procent akcií emitenta Vítkovice Holding a.s." nebo "převede akcie na nabyvatele" - tedy Towit.

3. pokus

4. srpna 2008 - rozhodčí senát se usnesl, že škodu, kterou stát způsobil společnosti Diag Human spolu s po léta protahování sporu zanedbanými úroky, je stát povinen zaplatit ve výši přibližně 8,3 miliardy korun. Obě strany se odvolaly. Stát se odvolal právně vadným způsobem - případnou trestněprávní zodpovědnost za vniklou a stále narůstající škodu nesou ministr Tomáš Julínek a jeho náměstek Marek Šnajdr. Úroky narůstají denně o 1,2 milionu korun.

Stát se pokusil vynutit změnu situace tím, že se protiprávním způsobem domohl jmenování dvou ze tří rozhodců v údajně nezávislém senátu - slavného Milana Kindla a jeho studenta Petra Kužela, prezidenta hospodářské komory. Oba navrhuje Marek Šnajdr. Státem prosazení rozhodci odmítají jednat a zdržují.

18. prosince 2009 - uděluje Towit plnou moc JUDr. Ivaně Slivkaničové, "aby uplatnila nárok na náhradu škody, a to vůči České republice a případně také vůči společnosti Diag Human SE."

Ve stejný den podepisují Jiří Oršula a Towit první část trojdohody o postoupení další části domnělé pohledávky. Na smlouvě je již uveden jako třetí smluvní partner v té době ještě neexistující karibská anonymní společnost Dumfries Holding!

21. prosince 2009 - společnost Towit posílá dopis hlavnímu rozhodci Petru Kuželovi a domáhá se přijetí do sporu a uznání svojí pohledávky. Jeho právní zástupkyní je JUDr. Ivana Slivkaničová. Towit se stává žalobcem proti České republice.

29. prosince 2009 posílá dopis stejného obsahu, v češtině a bez dalších náležitostí, i teprve ten den vzniklá společnost Dumfries Holding z karibského ostrovního daňového ráje St.Vincent and Grenadines. Dumfries připodepisuje trojdohodu z 21. 12. Rozhodce Kužel o žádném z těchto dopisů neinformuje ani Diag Human, ani švýcarského rozhodce Damiano DellaCa.

31. prosince 2009 - o pouhé dva dny později, na Silvestra, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových zásadně mění dosud platné stanovisko ministerstva financí a fakticky uznává mnohokrát odmítnutý "nárok" Jiřího Oršuly na třicet procent teď už vyčíslené s narůstajícími úroky téměř devítimiliardové pohledávky. Státní úředníci škrtem pera tím "legitimizují" i doposud imaginární nárok firmy Towit, stejně jako zatím nezveřejněný nárok stejně anonymně vlastněné karibské společnosti.

6. ledna 2010 - Petr Kužel bez konzultace s ostatními rozhodci a stranami sporu jednostranně rozhoduje ve prospěch offshorových společností a přiznává jim ve sporu postavení tzv. vedlejších účastníků na straně Diag Human, přestože to zákon proti vůli procesní strany nepřipouští.

8. ledna 2010 - Towit podává vůči České republice další žalobu o takzvané hlavní intervenci v rozhodčím řízení vedeném Diag Human proti České republice.

12. ledna 2010 - předsedající rozhodce Petr Kužel protiprávně a bez konzultace se stranami sporu a ostatními rozhodci připouští žaloby offshorových společností o takzvané hlavní intervenci.

16. února 2010 - Ivana Slivkaničová a přítel Jiřího Paroubka a sponzor ČSSD Tomas Melich se stávají členy představenstva Towit Machinery.

29. března 2010 - pořad Reportéři ČT prokazuje dlouhodobé obchodní spojení rozhodce Milana Kindla s Wolfgangem Hürlimannem, spojeným s jednou z offshorových společností.

30. března 2010 - rozhodce Damiano DellaCa na protest proti tomu, co označuje za protiprávní jednání ostatních rozhodců, odstupuje. Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr pouze o několik hodin později tvrdí, že Della Ca zabránil skončení sporu, které, podle něj, bylo na ten den připraveno. Veřejně komentoval detaily právě proběhlého neveřejného jednání rozhodců - a dosud nevysvětlil, jak se o nich mohl dozvědět bez protiprávního kontaktu s rozhodci. Reportéři ČT podle něj pracovali na objednávku Diag Human a Jana Urbana.

7. dubna 2010 - ministerstvo zdravotnictví poprvé oznamuje existenci usnesení rozhodců, údajně ze dne 29. března 2010, které zamítlo doposud Petrem Kuželem podporované nároky offshorových společností. Dodnes však nebylo formálně zrušeno jeho usnesení z 6. ledna - a obě offshorové firmy jsou tak i nadále vedlejšími účastníky sporu proti státu. Rozhodce DellaCa odesílá oběma stranám sporu a Nejvyššímu soudu několik set stránek kopií kompletní korespondence mezi rozhodci, ze které vyplývá, že na tento den nikdy nebylo svoláno žádné jednání rozhodců a že tento dokument je tedy s největší pravděpodobností jenom později vyrobený padělek.

4. pokus

Duben 2010 - Towit navrhuje firmě Diag Human, aby jmenovala člena jeho správní rady, dr. Petera Dietscheho, rozhodcem ve sporu s Českou republikou. Tento absurdní návrh je odmítnut.

28. dubna 2010 - jmenuje Diag Human za pana Della Ca rozhodcem švýcarského profesora Maxe Baumanna a současně to sděluje Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Náměstek ministryně zdravotnictví Marek Šnajdr informaci veřejně vezme na vědomí, avšak o několik dní později:

5. pokus

11. května 2010 - ministerstvo zdravotnictví navrhuje (věcně nepříslušnému) Obvodnímu soudu pro Prahu 6, aby rozhodcem v této věci byl jmenován doc. Ing. Jiří Schwarz, člen správní rady s Towitem propojené NADACE MACHINERY FUND ve Vítkovicích. Členka představenstva Towit a současně jeho právní zástupkyně ve sporu se státem Ivana Slivkaničová kontroluje činnost nadace v jeho dozorčí radě. Doc. Schwarz na dotaz Práva jen poznamená, že k tomu, zda z důvodu svého členství ve správní radě nadace … je či není vhodným rozhodcem k projednání žaloby Towit proti státu, "se musí vyjádřit jiní..."

6. pokus?

Červen 2010 - Tomáš Julínek a Marek Šnajdr vyjednávají za ODS koaliční dohodu v oblasti zdravotnictví. Tomáš Julínek ohlašuje úmysl vrátit se do křesla ministra zdravotnictví.

Shrnutí:

1. offshorová firma Towit s neznámými vlastníky vymáhá už tři roky na státu významnou finanční částku. S pomocí státem prosazeného rozhodce se počátkem ledna 2010 stala dokonce procesním žalobcem státu. S toutéž pomocí se počátkem dubna opět vrátila na pozici vedlejšího žalobce státu.

2. Stát, devět let v rozhodčím řízení odmítající její nárok jako neexistující, v tentýž den, kdy je odeslána žaloba proti České republice, mění postoj a písemně nárok Towit uznává.

3. Poté, co pod tlakem médií "nezávislí" státní rozhodci jednu žalobu Towit odmítnou, ale ponechají mu postavení vedlejšího žalobce státu, stát - ministerstvo zdravotnictví - navrhne soudu, aby rozhodcem byl jmenován člen správní rady tímto žalobcem ovládané nadace; kolega právní zástupkyně a členky správní rady žalobce státu Slivkaničové v této nadaci, doc. Ing. Schwarz.

Namísto závěru:

Dobrý den,

je mi líto, ale vzhledem k tomu, že se jedná o běžící spor, do doby jeho ukončení nemůžeme komentovat jeho průběh ani případné názory stran vyjádřené v průběhu arbitráže.

S pozdravem

Zuzana Chocholová

oddělení Komunikace MF ČR

-----Original Message-----

From: Jan Urban

Sent: Thursday, June 10, 2010 8:49 AM

To: Jakob Ondřej Mgr.

Subject: od Jana Urbana

Vážený pane Jakobe,

pro připravovanou publikaci a podkladové materiály pro The Economist si dovoluji požádat ministerstvo financí o poskytnutí kopie dopisu společnosti Towit Machinery z podzimu 2007, na který reagovalo ministerstvo dopisem z 30. 10. 2007, který podepsal ministr Miroslav Kalousek.

Za druhé: Stanovisko Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, zaslané do sporu 31. 12. 2009, je v příkrém rozporu nejenom s do té doby platným stanoviskem MF a citovaným dopisem ministra Kalouska, ale i s předchozími vyjádřeními samotného Úřadu. Byla změna stanoviska konzultována s ministerstvem financí?

Za třetí: Jak se dnes ministerstvo financí dívá na pokus dvou offshorových společností s neznámou vlastnickou strukturou o získání podílu z rozhodčího řízení České republiky se společností Diag Human?

Děkuji a zdravím

Jan UrbanZpátky