Český a slovenský zahraniční časopis  
     
 

Zaří 2008


Tudy ne, bratia Slováci

Finrod Felagund

V Rakousku byl před nějakým časem zatčen takzvaný "historik" Ernst Zündel pro popírání holocaustu a vůbec překrucování historie. Je vcelku známý fakt, že každý národ si historii trochu upravuje podle sebe, že měla-li by vyjít jedna učebnice světové historie platná pro celou EU, v níž by nesměly být rozporuplné otázky a kontroverzní témata, pojednávala by nejspíš zejména o vývoji tichomořských domorodých kmenů. Přesto jedna ze zemí EU, Slovensko, celkem prokazatelně nejenže přepisuje dějiny, ale i prostřednictvím Ministerstva školství SR očividně svým svěřencům ve státních školách bohapustě lže. Jak jinak si lze vysvětlit tak masový jev, jako je desinterpretace takřka celých slovensko-maďarských dějin většinou obyvatelstva s tím, že "jim to říkali ve škole"?

Zde je několik lží a mýtů, které se na Slovensku ohledně jejich jižních sousedů neustále drží:

- Maďaři ukradli zemi předchůdcům Slováků, slovanským kmenům, které mírumilovně existovaly v rámci Velké Moravy

- Tato sprostá krádež musela být potrestána tak, že se po Trianonské dohodě "vrátilo Slovákům, co jim mělo patřit"

- Slovensko je přímým následníkem Nitrianského knížectví (knížete Pribiny)

- Slovenští Maďaři jsou jen pomaďarštění Slováci

- Současné Maďarsko nedělá nic jiného, než že jen potichu spřádá konspirační teorie (nejspíše spolu s Rakouskem, jak je jeho dobrým zvykem) na opětovné uzmutí dnešního jižního Slovenska, čehož se dopouštějí zejména tím, že zakládají v Komárně universitu s maďarským jazykem vyučovacím (Ó jaká hrůza!), popřípadě zakládají gardy hlásící se k tradici Šípových křížů a Miklóse Horthyho.

Nu a nyní konec pohádky, milé děti, a po saturninovsku si zkusíme říci, jak to bylo doopravdy. Naše kancelář pro uvádění románových příběhů na pravou míru k tomu říká následující:

- Slovanské obyvatelstvo přišlo na území Horních Uher, dnešního Slovenska, přibližně ve 3.-4. století našeho letopočtu, ukradnuvši tuto zemi Římanům, Keltům a germánským Kvádům, kteří se poté museli přesunout dále na Západ. Navzdory oficiální propagandě slovenského školství (pardon: výuce dějepisu) toto neproběhlo nijak mírově, nově příchozí Slované byli Římany považováni za jedny z nejkrutějších barbarských kmenů, které se jejich říše nějak dotkly (o čem pojednává jako první Tacitus Cornelius, který měl tu čest je poznat už přibližně o století dříve), takže holubičí povaha Slovanů vyfabulovaná Jiráskem a dodnes radostně vyučovaná na Slovensku nebyla o moc více nebo méně holubičí, než povaha Germánů či Keltů, naopak ještě sami Římané si stěžovali na obzvláštní krutosti. Něco jako dnešní holubičí Palestinci v podání 3. století po Kristu. Slovanské obyvatelstvo dále žilo na území Panonie a přilehlých zemí až do 9. století, kdy přišli Maďaři, kteří se tam usadili a začali asimilovat, resp. vyhánět původní obyvatelstvo. Nic, co by tu už předtím ani ne tak dávno nebylo. Tito Maďaři posléze žili na území nejen současného Maďarska, ale i jiných částí pozdějšího Uherského království (Magyar Királyság), mezi jinými na území, které připadlo Maďarsku z tzv. Jižního Slovenska po Vídeňské arbitráži v roce 1938, západního Rumunska a Sedmihradska (ukradeno Rumuny), Vojvodiny (ukradeno Srby) či Burgenlandu (ukradeno Rakušany). Zkusme si srovnání: Slované (zdaleka ne Slováci) ukradli brutálně (viz svědectví Římanů) území Římanům a později Kvádům a Keltům okolo 3. století, přičemž z něj byli vyhnáni okolo 9. století. To máme maximálně při vší dobré vůli něco okolo 600 let. Oproti tomu v roce 1918 už byli Maďaři v Panonské nížině a přilehlých oblastech déle než tisíc let. Kdo má tedy právo na toto území? Ukradli jej jak Slované, tak Maďaři, jedni jej vyplenili (dost pochybuji o funkčnosti starých římských lázní v Óbudě pod vládou Slovanů okolo roku 600 n.l., jakož i libovolného akvaduktu) a druzí postavili na nohy (kdo byl například v Esztergomu, Szegedu, Sárospátaku či v jiném historickém maďarském městě, ví). Jedni tam byli 600 let a druzí tisíc. Nicméně přesto se nám tu někdo snaží naznačit, že ti první mají větší právo. Nemohu si pomoci, ale zavání mi to starým dobrým úslovím "zloděj křičí 'Chyťte zloděje!'".

- Co se týče dědictví Velké Moravy a případné kontinuity se Slovenskou republikou, nemohu bohužel na slovenské dvacetikoruně (s inkriminovaným Pribinou) nenechat ani jedno bezpečnostní vlákno suché. Velká Morava, pokud si dobře vzpomínám, se rozpadla kvůli hádkám o nástupnictví, přičemž pozdější předlitavskou část si vzalo knížectví, později království, české, zalitavskou část knížectví, později království, uherské. Při nejlepší vůli antimaďarského cítění kohokoliv, se tak lze maximálně dobrat toho, že právoplatným vlastníkem západu dnešní Slovenské republiky je Česká republika. Obávám se ale, že tohle by hejslováci v Ministerstvu školství SR možná rozdýchávali hůře, než ty Maďary. Je překvapivé, že stát, který se nehlásí ke kontinuitě vůči svému opravdu prvnímu etnickému státu (Slovenská republika, 1939-1945), se tak vehementně hlásí ke kontinuitě vůči celku, který jednak jeho národ neobýval (kdo může bezpečně říci, že ti Slované v Nitře se necítili být Moravany, Poláky či kýmkoliv jiným?), a jednak zanikl do rukou jiných národů. Proč Pribina a ne Tiso? Protože se to nehodí a dobře to nezní? Asi ano, a v tom je právě zakopaný vlčák slovenské školní pseudohistorické propagandy (slovensky: vyučovania národneho dejepisu na slovenských školách).

- Slovenští Maďaři nejsou ani jižní Slováci, jak je nazval novodobý Hlinkův gardista Slota, ani pomaďarštění Slováci, jsou to jednoduše Maďaři. Časté srovnání s Iry tady dosti podstatně kulhá, neboť třebaže Irové ve velké většině mluví anglicky, svého irství si jsou velmi dobře vědomi. A ti Maďaři své slovenství ne a ne pochopit a pořád vytrvale trvají na tom, že jsou Maďary. A co když voni nekecaj, pane rado?

- Maďarská republika (Magyar Köztársaság) opravdu Slováky ani Slovensko moc "neřeší", o nějakém spřádání konspiračních teorií už vůbec nemůže být řeč. Současná maďarská agenda se točí zejména okolo takových otázek, jako je zavedení eura, domožení se aspoň základní bezpečnosti a základních práv pro srbské a rumunské Maďary, které jejich "poručnické" země nazývají vetřelci a chovají se k nim podle toho, zrušení vízové povinnosti v USA, posílení schengenské hranice, zvládnutí inflace aby mohla země vejít do programu ERM II a podobně. Maďarsko Slotou opravdu nežije stejně, jako jsou pro většinu Němců Sudety jen historickým pojmem zdaleka podobně, jako pro Čechy Podkarpatská Rus. Že si Maďaři založili v Komárně univerzitu rozhodně nesvědčí o žádném státním expanzionismu MR, to by musela potom existence New York University of Prague být živoucím důkazem amerického imperialismu a touhy přeměnit ČR na 5x. stát USA hned po Afghánistánu, Iráku, Kosovu a kdo ví po kom ještě. Co se gardistů týče, tak novodobou organizaci hlásící se k Hlinkovým gardám založili slovenští nacionalisté (nikoliv Slováci nebo SR) už o několik let dříve než vznikly ty maďarské, které také nezaložili Maďaři či orgány MR, ale pár nacionalistů v centru Budapešti. Nic, nad čím by bylo třeba se znepokojovat.

Dále je nutné podotknout, že území dnešního jižního Slovenska bylo anektováno Československou republikou zcela v rozporu s mezinárodním právem, pouze "tlakem silnějšího" a jen díky tomu, že se ČSR přidala na "správnou stranu". Mezinárodní právo zná pouze dva principy, které se dané problematiky týkají, a sice právo na sebeurčení národa a právo na historické hranice. Otázkou je, jak mohlo být v případě jižního Slovenska v roce 1918 naplněno právo na sebeurčení, když místní obyvatelstvo bylo maďarské a muselo přejít pod jiný stát, případně jak mohlo dojít na právo historických hranic, když nikdy ve známé historii neprobíhala současnými státními hranicemi mezi SR a MR žádná, opakuji žádná, státní hranice mezi jakýmikoliv dvěma celky? Odpověď je jednoduchá - odebrání tohoto území Maďarsku bylo protiprávní, jinými slovy ilegální, a má-li Slovensko tu drzost takhle přepisovat historii a popírat zločin, který se v minulosti stal (bezprecedentní krádež území), proč ještě nikoho odpovědného za tento stav nepotkal osud Herr Zündela? Odpověď je nasnadě: protože každý ví, že Maďaři, stejně jako Němci, jsou přeci ti zlí, kteří mají pouze povinnosti vůči sousedům a práva žádná.

Poznámka autora: Slovenská republika s drzostí, o níž bylo pojednáváno v tomto článku, hodlá bojkotovat nezávislost Kosova, které alespoň splnilo - byť s hodně přivřenýma očima - podmínku pro právo na sebeurčení. Slováci se odtrhli a zabrali si území, které jim nepatřilo bez jakékoliv diskuse, jen na základě práva silnějšího. A tito že si stěžují na to, že Kosovo je "diktátem mocných" nesrbské? Tomu moji židovští přátelé říkají prvotřídní chucpe.

(www.nekorektne.com)Zpátky